Fundacja Sportowa Orawca przy Zwiazku Lekarzy Polskich w Chicago

Fundacja Sportowa Orawca przy Zwiazku Lekarzy Polskich w Chicago

July 12, 2006

STATUT

Cel Fundacji:
Celem Fundacji jest gromadzenie funduszy przeznaczonych na rozwój dzialajacego przy Zwiazku Lekarzy Polskich w Chicago Klubu Sportowego “Bronek”, popularyzujacego kulture fizyczna w srodowisku polonijnych lekarzy. Zalozycielem Fundacji jest dr Bronislaw Orawiec. Fundacja powstala 22 marca 1998 roku podczas posiedzenia ZLP, a zatwierdzona zostala na Walnym Zebraniu Zwiazku w dniu 26 czerwca tegoz roku.

Sposób pozyskiwania funduszy:
Dotacje na rzecz Fundacji moga wplacac osoby prywatne, firmy farmaceutyczne, organizacje spoleczne, sluzba zdrowia, biznesy polonijne i amerykanskie, zaklady pracy i inne podmioty. Prawo pozyskiwania donacji maja czlonkowie Zarzadu ZLP oraz wszyscy czlonkowie Zwiazku.

Zasady dysponowania srodkami Fundacji:
Srodki finansowe Fundacji przeznacza sie na organizacje zawodów sportowych i utrzymanie Klubu. Stala, nienaruszalna sume pozostawiona na koncie Fundacji ustala sie na 5,000 dolarów.

Opr. dr Bronislaw Orawiec
Chicago, 12 lipca 2006 r.

Orawiec Sport Foundation of the Polish-American Medical Society

STATUTE

Our Goal:
The main goal of the Foundation is to obtain financial sources for Sport Club “Bronek” established to promote physical activity among Polish American doctors. The founder of the Orawiec Sport Foundation of the Polish-American Medical Society is Dr Bronislaw Orawiec. The Foundation was established in 1998.

Ways of acquiring funds:
We are accepting donations from individuals, pharmaceutical companies, medical and social organizations, businesses – both American and Polish-American owned, and others. The right to acquire funds belongs to all the members of the Board of the Polish-American Medical Society as well as all the members of PAMS.

Intent of the Foundation:
Contributions to the foundation are to be used for organizing sport competitions and maintaining the Club. The minimum balance of the Foundation is set for $5,000. Annual spending depends on the number and type of conducted projects.

Bronislaw Orawiec, MD, PhD
Chicago, July 12th 2006